คุณสมบัติโปรแกรม Medeesoft PCU

คุณสมบัติโปรแกรม Medeesoft PCU

 • บริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน
 • มีระบบให้บริการงานรักษา
 • มีระบบให้บริการงานเชิงรุก
 • มีระบบจัดการงานอนามัยโรงเรียน
 • มีระบบงานคัดกรอง
 • มีระบบเยี่ยมบ้าน
 • มีระบบรายงานต่าง ๆ 50 กว่ารายงาน
 • มีระบบติดตาม KPI ตาม HDC
 • มีระบบติดตามงบ fee schedule
 • มีระบบส่งออกข้อมูล 50 แฟ้ม
 • มีระบบเชื่อมต่อเพื่อดู ประวัติการรักษา ภายใน CUP
Copyright © 2019. Medeesoft All rights reserved.