คุณสมบัติโปรแกรม Medeesoft Office

Medeesoft Office ประกอบด้วย Module

  • ระบบบริหารจัดการงบประมาณ Planfin
  • ระบบซ่อมบำรุง
  • ระบบงานสารบรรณ
  • ระบบบริหารงานบุคคล
  • ระบบเบิกจ่ายพัสดุ
  • ระบบครุภัณฑ์
  • ระบบจองห้องประชุม
  • ระบบบริหารจัดการยานยนต์ พาหนะ
Copyright © 2019. Medeesoft All rights reserved.