dPCU 60.05.18

บันทึกข้อมูลการฝากครรภ์และประวัติการฝากครรภ์

 • ข้อมูลเกณฑ์น้ำหนัก

 • ข้อมูลประวัติการคุมกำเนิดก่อนตั้งครรภ์

 • ประเมินความเสี่ยง

 • คัดกรองภาวะซึมเศร้า

 • คัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์

 • ภาวะโภชนาการ

 • ประเมินภาวะโลหิตจาง

 • วัคซีน คอตีบ-บาดทะยัก

 • การตรวจร่างกายหญิงตั้งครรภ์

 • อาการผิดปกติที่พบในครั้งแรก

 • การตรวจครรภ์