Medeesoft Office 19.09.04

ปรับปรุงหน้าจอสำหรับหน่วยซ่อม/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพิ่มในส่วน

การจ่ายงาน,แจ้งเตือนสถานะการซ่อม,บันทึกสำหรับผู้ซ่อม และ สรุปงานปิดจ๊อบการซ่อม