dFIN(โปรแกรมระบบบริหารจัดการลูกหนี้)

ความสามารถของโปรแกรม

  • บริหารจัดการลูกหนี้ผู้ป่วยนอก

  • บริหารจัดการลูกหนี้ผู้ป่วยใน

  • สามารถติดตามลูกหนี้ค้างชำระ

  • สามารถส่งออก 13 แฟ้ม สำหรับ E-Claim

  • สามารถนำเข้า Rep จากระบบ E-Claim

  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลส่วนสูง ส่วนต่ำ

  • สามารถออกใบเสร็จได้

  • สามารถพิมพ์ใบสรุปยอดเรียกเก็บประจำวัน

  • เชื่อมต่อกับระบบ dHOS