โปรแกรมบริหารงาน สำหรับโรงพยาบาล(dHOS)

ประกอบด้วยโปรแกรมหลัก 10 โปรแกรม

 • โปรแกรมระบบงานห้องบัตร/เวชระเบียน

 • โปรแกรมระบบงานพยาบาลคัดกรอง/Refer/Admit Center

 • โปรแกรมระบบงานแพทย์ตรวจ/ทันตแพทย์

 • โปรแกรมจ่ายยาผู้ป่วยนอก/จ่ายยาผู้ป่วยใน (Unitday)

 • โปรแกรมระบบงานห้องแล็ป

 • โปรแกรมระบบงานห้องเอ็กซเรย์

 • โปรแกรมระบบงานห้องเก็บเงิน/ติดตามลูกหนี้

 • โปรแกรมระบบงานผู้ป่วยใน/โภชนากร

 • โปรแกรมระบบงานประกันสุขภาพ/e-Claim

 • โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการระบบ/43 แฟ้ม (Administrator Tools)

 • โปรแกรมสำรองข้อมูล dSmart Backup แบบ Real time