โปรแกรมบริหารงาน สำหรับ รพสต./PCU(dPCU)

คุณสมบัติเด่น สำหรับโปรแกรมทรงประสิทธิภาพ สำหรับ รพสต./PCU

การบันทึกข้อมูล

 • ข้อมูลพื้นฐาน

  • ข้อมูลหมู่บ้าน

  • ข้อมูลหลังคาเรือน

 • ข้อมูลประชากร

  • โรคเรื้อรัง

  • ความพิการ

  • หญิงวัยเจริญพันธ์ที่อยู่กินกับสามี

  • รายละเอียดการคลอดของแม่

  • รายละเอียดการคลอดของลูก

 • ข้อมูลบริการ

  • งานรักษา(ONE STOP SERVICE) เช่น การวินิจฉัย,จ่ายยา,การทำหัตถการ และค่าบริการ อื่น ๆ

  • บันทึกข้อมูลแฟ้มทันตกรรม (DENTAL)

  • บันทึกข้อมูลงานอุบัติเหตุ

  • บันทึกข้อมูลการส่งต่อ

  • บันทึกข้อมูลการคัดกรองมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก

  • บันทึกการวางแผนครอบครัว

  • บันทึกการเยี่ยมบ้าน

  • บันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ

 • ข้อมูลบริการ/บริการกึ่งสำรวจ

  • บันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีน

  • บันทึกข้อมูลการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน

  • บันทึกข้อมูลโภชนาการ

  • บันทึกข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ (SPECIALPP)

 • ข้อมูลการให้บริการฝากครรภ์

 • ข้อมูลอนามัยโรงเรียน

การแสดงผลรายงาน

 • ข้อมูลพื้นฐานประชากร

 • อนามัยแม่และเด็ก

 • การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 • การให้บริการวัคซีนรายวัน

 • ติดตามคัดกรองผู้สูงอายุ

 • การคัดกรองตาในผู้สูงอายุ

 • ทะเบียนหญิงคลอด นอกเขตรับผิดชอบ

 • ทะเบียนเด็กคลอด นอกเขตรับผิดชอบ

 • ติดตามพัฒนาการเด็ก DSPM

 • ติดตามโภชนาการเด็ก 0-5 ปี

 • ติดตามวัยแรงงาน 30-44 ปี

 • คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 30-60 ปี

 • คัดกรองมะเร็งเต้านม 30-70 ปี

อื่น ๆ

 • สามารถส่งออกรายงาน R506

 • สามารสร้าง PACKAGE ROUTINE ในการคีย์ข้อมูล คัดกรอง(SPECIALPP)/เยี่ยมบ้าน

 • สามารถเชื่อมต่อข้อมูลแม่คลอดและลูกคลอด กับห้องคลอด

 • สามารถส่งออกการคัดกรองตาโดย อสม. ให้ VISION 2020 THAILAND

 • มีระบบติดตามตัวชี้วัด

 • สามารถเชื่อมต่อการตรวจสอบสิทธิการรักษาผู้ป่วย กับ สปสช.ผ่านระบบเว็บเซอวิส

 • มีเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ

 • มีระบบบริหารจัดการ 43 แฟ้ม

 • มีระบบสำรองข้อมูล dSMART BACKUP

ข้อแนะนำสำหรับ PCU ในโรงพยาบาล

 • การบันทึกข้อมูล บริการ/บริการกึ่งสำรวจ ผู้รับบริการต้องออก HN ทุกราย

 • มีการเปิด VISIT ย้อนหลัง